Close Mobile Navigation

ความเสี่ยงและโรคจากเชื้อ HPV ในผู้ชายไทยประมาณ 67% ของชายไทยเคยมีเพศสัมพันธ์ภายในอายุ 17 ปี และมากกว่าครึ่งระบุว่ามีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกัน1
เมื่อมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย ความเสี่ยงในการได้รับเชื้อ HPV และโรคอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องก็จะเพิ่มขึ้นตามจำนวนคู่นอนใหม่ของผู้ชายตลอดทั้งช่วงชีวิต2

และด้วยเหตุนี้เองมะเร็งที่เกิดจากเชื้อ HPV ในกลุ่มชายไทย เช่น มะเร็งในปากและลำคอ จึงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื้องในช่วงสิบปีที่ผ่านมา3 ในขณะเดียวกัน มากกว่า 88% ของการติดโรคหูดหงอนไก่ก็มีสาเหตุมาจากเชื้อ HPV4


งานวิจัยฉบับหนึ่งในประเทศไทยยังพบว่า มีอัตราการติดเชื้อ HPV ระดับสูงสุดในกลุ่มผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชาย โดยมีการติดเชื้อ HPV ทางทวารหนักมากถึง 85% ในกลุ่มผู้ชายที่มีผลเอชไอวีเป็นบวก และ 58.5% ในกลุ่มผู้ชายที่มีผลเอชไอวีเป็นลบ ในขณะที่ผลการวิจัยอีกฉบับรายงานว่าเกือบ 50% ของชายไทยเคยสัมผัสเชื้อ HPV ภายในอายุ 21 ปี6

ไม่ว่าคุณจะมีรสนิยมทางเพศหรืออัตลักษณ์ทางเพศรูปแบบใด ผู้ชายทุกคนที่มีเพศสัมพันธ์ล้วนเสี่ยงกับการติดเชื้อ HPV7 ป้องกันตัวเองตั้งแต่วันนี้เพื่อช่วยลดผลกระทบจากการติดเชื้อ HPV ในประเทศไทย

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคจากเชื้อ HPV ในเพศชาย