Close Mobile Navigation

เชื้อ HPV ในกลุ่ม LGBTQ+LGBTQ+ ต้องรับวัคซีน HPV หรือไม่?ทุกคนที่มีเพศสัมพันธ์ล้วนมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อ HPV ไม่ว่าจะมีอัตลักษณ์ทางเพศหรือรสนิยมทางเพศในรูปแบบไหนก็ตาม1 ถึงแม้จะสวมถุงยางอนามัย แต่การแพร่เชื้อ HPV ในกลุ่มเกย์ เลสเบี้ยน และบุคคลข้ามเพศก็ยังเกิดขึ้นได้ผ่านการเสียดสีภายนอกและการทำออรัลเซ็กส์2

ยิ่งไปกว่านั้น เชื้อ HPV ยังก่อให้เกิดมะเร็งทวารหนักและมะเร็งลำคอ รวมถึงหูดหงอนไก่ ในกลุ่ม LGBTQ+ มากกว่ากลุ่มอื่นๆ1,3-5
เชื้อ HPV ในกลุ่มเกย์และผู้ชายไบเซ็กชวล

อัตราการติดเชื้อ HPV ในกลุ่มผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายนั้นสูงกว่าผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิง 2 ถึง 5 เท่าตัว6

ผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายยังมีความเสี่ยงต่อมะเร็งทวารหนักมากกว่า เมื่อเทียบกับประชากรทั่วไป ซึ่งอันที่จริงแล้ว เกย์และผู้ชายไบเซ็กชวลนั้นมีโอกาสเป็นมะเร็งทวารหนักมากกว่าผู้ชายที่รักเพศตรงข้ามถึง 20 เท่า3

เนื่องจากการติดเชื้อ HPV นั้นมีโอกาสติดในกลุ่มผู้ที่มีภูมิต้านทานต่ำ นั่นหมายความว่า ผู้ชายที่มีผล HIV (Human immunodeficiency virus) เป็นบวกนั้นมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งที่เกิดจากเชื้อ HPV มากกว่าผู้ชายที่มีผล HIV เป็นลบ7


เชื้อ HPV ในกลุ่มเลสเบี้ยนและผู้หญิงไบเซ็กชวล

เชื้อ HPV สามารถแพร่ผ่านทางทวารหนัก , การสอดใส่ทางช่องคลอด, การเสียดสีภายนอกระหว่างผู้หญิง หรือจากการใช้เซ็กส์ทอยร่วมกัน1

ดังนั้นผู้หญิงที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงก็อาจติดเชื้อ HPV จากคู่นอนที่มีเชื้อนี้ได้ และนำไปสู่มะเร็งปากมดลูกในที่สุด ซึ่งไม่ต่างจากผู้หญิงที่รักเพศตรงข้าม5

อย่างไรก็ตาม ผู้หญิงที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงมักคิดว่าตนเองมีความเสี่ยงในการติดเชื้อ HPV ต่ำกว่า ดังนั้นจึงมีแนวโน้มน้อยกว่าที่จะเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกหรือฉีดวัคซีน HPV เมื่อเทียบกับผู้หญิงที่รักเพศตรงข้าม5


เชื้อ HPV ในผู้หญิงและผู้ชายข้ามเพศ

ผู้หญิงข้ามเพศที่ผ่าตัดแปลงเพศเพื่อทำช่องคลอดและปากมดลูกใหม่ก็ยังมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งเช่นกัน นั่นเป็นเพราะช่องคลอดและปากมดลูกนั้นมักจะทำมาจากผิวหนังขององคชาตซึ่งสามารถติดเชื้อ HPV ได้8,9

ยิ่งไปกว่านี้ ผู้หญิงข้ามเพศยังมีอัตราการติดเชื้อ HPV ทางทวารหนักสูงกว่าอย่างมีนัยสำคัญถึง 88.6% ซึ่งอาจนำไปสู่มะเร็งทวารหนัก8

ผู้ชายข้ามเพศที่ยังคงมีปากมดลูกก็ยังคงมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งปากมดลูกที่เกิดจากเชื้อ HPV ถึงแม้จะเข้ารับการบำบัดฮอร์โมนแล้วก็ตาม10คุณเสี่ยงติดเชื้อ HPV หรือไม่?