Close Mobile Navigation

ข้อกำหนดการใช้งานสำหรับประเทศไทย

ข้อกำหนดใช้งานนี้มีความมุ่งหมายสำหรับคนไทยหรือผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้งาน

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในการให้บริการเป็นครั้งคราวเท่าที่จำเป็น และจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในหน้านี้ ซึ่งรวมถึงวันที่มีผลบังคับใช้ โดยการเข้าใช้เว็บไซต์นี้บริษัทถือว่าคุณยอมรับและปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้งานในหน้านี้ (“ข้อกำหนดในการให้บริการ”)

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในการให้บริการเป็นครั้งคราวเท่าที่จำเป็น และจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในหน้านี้ ซึ่งรวมถึงวันที่มีผลบังคับใช้ คุณสามารถเข้าถึงหน้านี้ได้ตลอดเวลาโดยใช้ลิงก์ข้อกำหนดในการให้บริการที่ด้านล่างของแต่ละหน้าในเว็บไซต์นี้

ไม่มีข้อความใดในเว็ปไซต์นี้ถูกตีความว่าเป็นการให้คำแนะนำ หรือกระทำการแนะนำ ชักชวน จูงใจโน้มน้าวให้เกิดการตัดสินใจ หรือการกระทำใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพหรือสุขภาพของผู้อื่น

หากคุณเป็นผู้ป่วยคุณควรปรึกษาแพทย์ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพที่มีคุณสมบัติเหมาะสมอื่น ๆ เกี่ยวกับคำถามที่คุณมีเกี่ยวกับสุขภาพของคุณหรือก่อนที่จะตัดสินใจในการรักษาใด ๆ

หากคุณเป็นแพทย์ หรือผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมอื่น ๆ คุณไม่ควรอนุญาตเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ เป็นข้อมูลเพื่อใช้แทนการตัดสินทางการแพทย์ของคุณเอง ซึ่งคุณควรใช้ดุลยพินิจของคุณเองในการประเมินข้อมูลในเว็บไซต์นี้

แม้ว่า บริษัทได้ใช้ความพยายามอย่างเหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีความถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน บริษัท ขอปฏิเสธการรับประกันหรือการรับรองใด ๆ เกี่ยวกับความถูกต้องความสมบูรณ์หรือสกุลเงินของข้อมูลดังกล่าว

ข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ได้จัดเตรียมไว้ให้ “ตามสภาพ” โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ โดยชัดแจ้งหรือโดยนัยรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยของความสามารถในการขาย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือการไม่ล่วงเกิน นอกจากนี้ บริษัท ฯ ยังไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุหรือทฤษฎีความรับผิดในสิ่งที่ตนเป็นเจ้าของรวมถึง แต่ไม่จำกัด เฉพาะความเสียหายที่เกิดจากการบาดเจ็บหรือสูญเสียผลกำไร

ในเว็บไซต์นี้ บริษัท และ บริษัทในเครือ สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณผ่านกระบวนการลงทะเบียนหรือวิธีการอื่น ๆ โปรดดูนโยบายส่วนบุคคลทางอินเทอร์เน็ตของบริษัท สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีที่เราปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณต้องรับผิดชอบต่อความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ เกี่ยวกับคุณที่คุณให้กับ บริษัท ผ่านทางเว็บไซต์นี้

ยกเว้นข้อมูลที่ครอบคลุมโดยนโยบายส่วนบุคคลของเรา การสื่อสารหรือเนื้อหาใด ๆ ที่คุณส่งต่อหรือผ่านเว็บไซต์ รวมทั้งข้อมูลความคิดเห็นคำถาม ข้อเสนอแนะ แนวคิด แนวคิดความรู้เทคนิคหรือสิ่งอื่น ๆ จะกลายเป็นทรัพย์สินของบริษัท บริษัทจะมีอิสระที่จะใช้เปิดเผย ทำซ้ำ หรือแจกจ่ายการสื่อสารหรือเนื้อหาดังกล่าวโดยไม่มีข้อจำกัด ใด ๆ

เว็บไซต์นี้อาจมีข้อมูลที่นำเสนอโดยบุคคลที่สาม หรือผ่านทางลิงก์ไปยังเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตอื่น ๆ ประกาศ หรือข้อมูลการเชื่อมโยงชนิดนี้มีอยู่ทั่วเว็บไซต์ บริษัทไม่ได้ควบคุมหรือรับผิดชอบต่อข้อมูลที่ได้รับจากบุคคลที่สามหรือเนื้อหาของเว็บไซต์ทางอินเทอร์เน็ตอื่น ๆ ที่เรามีลิงค์ไว้

เว็บไซต์นี้อาจรวมถึง “แถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้า” ตามบทบัญญัติแห่งบทบัญญัติด้านความปลอดภัยของพระราชบัญญัติปฏิรูปการฟ้องร้อง การฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์เอกชนของปีพ. ศ. 2538 บริษัทไม่มีพันธะที่จะต้องปรับปรุงแถลงการณ์เชิงคาดการณ์ใด ๆ ต่อสาธารณชน ไม่ว่าจะเป็นผลของข้อมูลใหม่ ๆ , เหตุการณ์ในอนาคตหรืออื่น ๆ

ปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจทำให้ผลการปฏิบัติงานแตกต่างไปอย่างมากจากสิ่งที่อธิบายไว้ในแถลงการณ์คาดการณ์อนาคต สามารถดูได้จากรายงานประจำปีฉบับล่าสุดใน Form 10-K ของบริษัทแม่ Merck & Co. , Inc. , Kenilworth, NJ, USA และเอกสารอื่น ๆ ที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ที่ www.sec.gov

คุณควรสันนิษฐานว่าเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายโลโก้ สโลแกน และรูปแบบการค้าที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้ไม่ว่าจะเป็นรูปถ่ายขนาดใหญ่ ตัวเอียง หรือสัญลักษณ์เครื่องหมายการค้า ถือเป็นของบริษัท หรือบริษัทในเครือ หรือถูกนำมาใช้ภายใต้ใบอนุญาต เว็บไซต์นี้อาจมีหรืออ้างอิงข้อมูลสิทธิบัตร ข้อมูลกรรมสิทธิ์เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์กระบวนการ หรือสิทธิในทรัพย์สินอื่น ๆ ของ บริษัท และ / หรือบุคคลอื่น

เครื่องหมายการค้าสิทธิบัตร ความลับทางการค้าเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์กระบวนการ และสิทธิในทรัพย์สินอื่น ๆ ของบริษัท และ / หรือบุคคลอื่นใดที่ได้รับมอบอำนาจ หรือการเข้ามามีส่วนร่วมตามกฎหมาย คุณไม่สามารถแจกจ่าย แก้ไข นำกลับมาใช้ใหม่ หรือใช้เนื้อหาของเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ หรือเพื่อการค้ารวมทั้งข้อความ รูปภาพ เสียง หรือวิดีโอ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

คุณควรทำความเข้าใจว่า ทุกอย่างที่คุณเห็นหรืออ่านในเว็บไซต์นี้มีลิขสิทธิ์ เว้นแต่ว่ามีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นและไม่ได้ถูกนำมาใช้ ยกเว้นตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการใช้งานหรือในข้อความในเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บริษัทไม่รับประกัน หรือรับรองว่าการใช้เนื้อหาที่แสดงบนเว็บไซต์ของคุณจะไม่เป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอกที่ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือเกี่ยวข้องกับบริษัท

แม้ว่าบริษัท หรือ บริษัทในเครือของบริษัท อาจตรวจสอบหรือทบทวนการสนทนา การโพสต์ การส่งผ่านกระดานข่าว และอื่น ๆ บนเว็บไซต์ หากมีข้อสงสัย บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ และไม่รับผิดชอบใด ๆ หรือ ความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นจากเนื้อหาของเว็บเพจดังกล่าว หรือสาธารณูปโภค หรือข้อผิดพลาด การหมิ่นประมาท การใส่ร้าย ความเท็จ ลามกอนาจาร หยาบคาย อันตราย หรือความไม่ถูกต้องที่มีอยู่ในข้อมูลใด ๆ ภายในหน้าเว็บหรือใช้ประโยชน์จากข้อมูลบนเว็บไซต์ดังกล่าว

ห้ามมิให้คุณโพสต์หรือส่งข้อมูลที่เป็นการกล่าวร้าย หมิ่นประมาททางเอกสาร หรือเนื้อหาที่หยาบคาย เสื่อมเสียชื่อเสียง ยั่วโทสะ หนังโป๊ลามกนาจาร หยาบคายดูหมิ่นในสาระสำคัญ หรือเนื้อหาใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดหรือส่งเสริมพฤติกรรมที่จะถือว่าเป็นการกระทำผิดทางอาญา ก่อให้เกิดความรับผิดทางแพ่งหรืออื่น ๆ เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายใด ๆ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับ หรือยกเลิกบัญชีใด ๆ ที่คุณได้สร้างไว้ในเว็บไซต์นี้ หากคุณละเมิดเงื่อนไขการใช้งาน

คูณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหาย ปกป้องและรักษาบริษัท บริษัทในเครือและพนักงาน ตลอดจนพนักงานและซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวข้องของตน เพื่อให้พ้นจากอันตรายจากการเรียกร้องหรือความต้องการ รวมทั้งค่าทนายความที่สมเหตุสมผลที่กระทำโดยบุคคลที่สามใด ๆ อันเนื่องมาจากหรือถูกกล่าวหาว่าเกิดขึ้น การใช้ไซต์นี้หรือการละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการหรือการละเมิดสิทธิ์ใด ๆ ของผู้อื่น

หากเกิดข้อพิพาทใด ๆ ระหว่างคุณและบริษัทเกี่ยวกับข้อตกลงการใช้งาน หรือการใช้งานเว็บไซต์นี้ คู่กรณีทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะเจรจาแก้ไขปัญหาร่วมกันด้วยความสุจริต หากการพยายามในการเจรจาดังกล่าวไม่ประสบผลสำเร็จ ข้อพิพาททั้งหมด ข้อเรียกร้อง หรือข้อพิพาทดังกล่าวจะถูกส่งต่อไปยังอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพันตามกฎหมายอนุญาโตตุลาการของรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกา 9 U.S.C. วรรค 1 และอื่น ๆ ทั้งนี้ กฎของสมาคมอนุญาโตตุลาการอเมริกันจะใช้บังคับกับการดำเนินการไต่สวน ซึ่งสถานที่ตั้งอยู่ที่ Montgomery County, เพนซิลวาเนีย กฎหมายที่ใช้บังคับจะเป็นไปตามรัฐเพนซิลวาเนีย

คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพัน และคำตัดสินของอนุญาโตตุลาการให้ถือเป็นที่สุดและให้ใช้บังคับคดีในศาลที่มีเขตอำนาจศาลเท่านั้น ทั้งนี้คู่กรณีจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามกระบวนการของอนุญาโตตุลาการเท่า ๆ กัน ส่วนค่าทนายความเองในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับอนุญาโตตุลาการ หรือการยืนยัน หรือผลการตัดสินใดๆโดยอนุญาโตตุลาการให้ต่างฝ่ายต่างรับผิดชอบ